1.กรอกข้อมูลผู้สมัคร (ลงทะเบียน)    2.ส่งอีเมล์รหัสยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน    3.ยืนยันการลงทะเบียน    4.รับรหัสโครงการและรหัสผ่าน (การลงทะเบียนออนไลน์เสร็จสิ้น)   


 

 กรุณาเลือกจังหวัดที่ สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของคุณตั้งอยู่ (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

กรุณาเลือกศูนย์ *  กรุณาเลือกจังหวัด * 

 หัวข้อการแข่งขันและชื่อโครงการ (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

ระดับการแข่งขัน *

หมวดโครงการที่สมัคร *

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) *


ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) *


ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร

อีเมลหัวหน้าโครงการ *


เป็นอีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องรับทุน และ ใช้ในการจัดส่งรหัสผ่าน

รายละเอียดผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน (จำเป็นต้องตอบทุกข้อ) *

เป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานหรือไม่ *

พัฒนาใหม่  ต่อยอดจากผลงานเดิม (โปรดระบุชื่อผลงานเดิม)  


หากพัฒนาใหม่ ให้ใส่ - ลงในช่อง

เป็นผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ด้านใด (เลือกข้อที่ตรงที่สุด) *
 

No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่  Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ  Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน  
Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง  Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน  
Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย  Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า  
Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม  Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน  
Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน  Peace and Justice Strong Instiutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คาดว่าผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readi-ness Level: TRLs) อยู่ในระดับใด *
 

TRL 1 ระดับงานวิจัยพื้นฐาน (Scientific Research)  TRL 2 ระดับงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research)  
TRL 3 ระดับการพิสูจน์แนวคิดของ เทคโนโลยี (Proof of Concept)  TRL 4 ระดับเทคโนโลยีมีความ เที่ยงตรง (Validation)  
TRL 5 ระดับเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน (Application)  TRL 6 ระดับต้นแบบห้องปฏิบัติการ (Lab Test Prototype)  
TRL 7 ระดับทดสอบกับ Lead User (Lead User Test)  TRL 8 ระดับการผลิตต้นแบบ (Pilot Production)  
TRL 9 ระดับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Mass Production)  

มีการถ่ายทอดผลงานหรือทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์หรือไม่ *
 

ไม่มี กรุณาระบุสาเหตุ  มี (โปรดระบุพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย)  


ผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะมีระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRLs) อยู่ในระดับใด (เลือกข้อที่ตรงที่สุด) *
 

ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) คือ ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม ที่ใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม องค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ การแก้ปัญหา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งด้านสังคม เป็นเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมทางด้านสังคม
การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคมที่มี - (identifying problem and identifying societal readiness)  การกำหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และระบุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในโครงการ (formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project)  
ศึกษา วิจัย ทดสอบแนวทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่กำหนดขึ้นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (initial testing of proposed solution(s) together with relevant stakeholders)  ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยการทดสอบในพื้นที่นำร่องเพื่อยืนยันผลกระทบตามที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดูความพร้อมขององค์ความรู้และเทคโนโลยี (problem validated through pilot test-ing in relevant environment to substantiate proposed impact and societal readiness)  
แนวทางการแก้ปัญหาได้รับการตรวจสอบ ถูกนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง area (pro-posed solution(s) validated, now by relevant stakeholders in the area)  ผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมอื่น และดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นไปได้ (solution (s) demonstrated in relevant environment and in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact)  
การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบการแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (refinement of project and/or solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders)  เสนอแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหาในรูปแบบแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์ และได้รับการยอมรับ (proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified)  
แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาของโครงการได้รับการยอมรับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment)  


 ทีมพัฒนา 1. หัวหน้าโครงการ (ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 1) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  


หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

 

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 ทีมพัฒนา 2. ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 2 (ถ้ามี) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่เรียนหรือทำงาน (กรุณาระบุให้ละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อ) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 ทีมพัฒนา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 3 (ถ้ามี) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่เรียนหรือทำงาน (กรุณาระบุให้ละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อ) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 อาจารย์ที่ปรึกษา (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

ตำแหน่งทางวิชาการ *

 

ระดับการศึกษาสูงสุด *

 

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่ทำงานหรือสังกัด (ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่เคยศึกษา) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

สาขาวิชา/วิชาเอก *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *

 
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา (ที่ทำงาน) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

ประเภทของสถาบันการศึกษา


อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด/ฯลฯ) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)


คำนำหน้าชื่อ *

 

ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *

 
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *

 

ตำแหน่งทางวิชาการ *

ตำแหน่งบริหาร *

 

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่ทำงานหรือสังกัด หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

สถาบันการศึกษา *

 

อื่น ๆ (ระบุ) *

 

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

 

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์ที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

อีเมล์


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวังข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้โครงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้ทุน โดยโครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มของนักพัฒนาโครงการและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้คำแนะนำและสนับสนุนให้นักพัฒนาในความดูแลของข้าพเจ้าดำเนินการศึกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อที่เสนอและจะทำหน้าที่ประเมินผลงานดังกล่าวให้กับโครงการฯ ด้วย

ยอมรับเงื่อนไข

Real Time Web Analytics