National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2014 National Software Contest 2015

ประกาศผลรอบแรก NSC2014 (ครั้งที่16)

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC 2014 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
โครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิ
วเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (NSC 2014)
ขอประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่
านการพิจารณาให้ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
ประจำปี 2556-2557 ดังนี้

1. ภาคกลาง
2. ภาคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้
5. ภาคตะวันตก
6. ภาคตะวันออก

หมายเหตุ
ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเติม รบกวนติดต่อยังศูนย์ประสานงานภูมิภาค
ที่ท่านส่งโครงการเข้าประกวดครับ