National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก

ภาคใต้

จำนวนข้อเสนอโครงการที่ลงทะเบียนทั้งหมดแยกตามประเภท

 

แยกตามระดับการแข่งขัน

4

 1 ระดับนิสิต นักศึกษา  

16

(19.5%)

 2 ระดับนักเรียน  

57

(69.5%)

 3 หัวข้อพิเศษ  

8

(9.8%)

 4 ระดับครู อาจารย์  

1

(1.2%)

 

แยกตามหมวดโครงการ
(จน.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด : จน.ที่อัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว)

82 : 0
(คิดเป็นร้อยละ 0%)

 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

2 (2.4%)

 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

6 (7.3%)

 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

3 (3.7%)

 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 (2.4%)

 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

3 (3.7%)

 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

16 (19.5%)

 22 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้

31 (37.8%)

 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

10 (12.2%)

 31 แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

1 (1.2%)

 32 Mobile Application

7 (8.5%)

 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

(0.0%)

 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)

1 (1.2%)

 

แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

2

 โรงเรียน  

58

(70.7%)

 มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน  

24

(29.3%)

   

แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

24

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  

28 (34.1%)

 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล  

13 (15.9%)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

11 (13.4%)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  

9 (11.0%)

 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  

3 (3.7%)

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  

3 (3.7%)

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2 (2.4%)

 โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์  

2 (2.4%)

 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

2 (2.4%)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2 (2.4%)

 โรงเรียนแสงทองวิทยา  

1 (1.2%)

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

1 (1.2%)

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

1 (1.2%)

 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  

1 (1.2%)

 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2  

1 (1.2%)

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

1 (1.2%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

1 (1.2%)

   

แยกตามจังหวัด

7

 ตรัง  

28 (34.1%)

 สงขลา  

19 (23.2%)

 สตูล  

13 (15.9%)

 ภูเก็ต  

13 (15.9%)

 ปัตตานี  

5 (6.1%)

 นครศรีธรรมราช  

3 (3.7%)

 สุราษฎร์ธานี  

1 (1.2%)