National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

แยกตามระดับการแข่งขัน

4

 1 ระดับนิสิต นักศึกษา  

120

(38.1%)

 2 ระดับนักเรียน  

155

(49.2%)

 3 หัวข้อพิเศษ  

31

(9.8%)

 4 ระดับครู อาจารย์  

9

(2.9%)

 

แยกตามหมวดโครงการ
(จน.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด : จน.ที่อัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว)

315 

 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

28 (8.9%)

 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

34 (10.8%)

 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

16 (5.1%)

 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 (10.8%)

 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

8 (2.5%)

 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

21 (6.7%)

 22 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้

113(35.9%)

 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

21 (6.7%)

 31 แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

4 (1.3%)

 32 Mobile Application

25 (7.9%)

 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

2 (0.6%)

 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)

9 (2.9%)

 

แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

3

 โรงเรียน  

164

(52.1%)

 มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน  

130

(41.3%)

 อาชีวศึกษา  

21

(6.7%)

   

แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

59

 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  

96 (30.5%)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

50 (15.9%)

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

47 (14.9%)

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  

14 (4.4%)

 โรงเรียนแม่พริกวิทยา  

12 (3.8%)

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

10 (3.2%)

 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  

9 (2.9%)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)  

6 (1.9%)

 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

5 (1.6%)

 โรงเรียนปายวิทยาคาร  

4 (1.3%)

 โรงเรียนขุนยวมวิทยา  

4 (1.3%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  

4 (1.3%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  

4 (1.3%)

 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  

4 (1.3%)

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  

3

 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

3

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

3

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3

 มหาวิทยาลัยธนบุรี  

3

 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  

2

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา  

2

 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  

2

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

2

 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  

2

 วิทยาลัยเชียงราย  

2

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย  

2

 มหาวิทยาลัยพายัพ  

2

 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  

1

 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์  

1

 โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ  

1

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1

 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา  

1

 โรงเรียนวชิราลัย  

1

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม  

1

 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  

1

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

1

 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  

1

 โรงเรียนคลองลานวิทยา  

1

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

1

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ  

1

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

1

 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  

1

   

แยกตามจังหวัด

13

 เชียงใหม่  

203 (64.4%)

 เชียงราย  

53 (16.8%)

 ลำปาง  

16 (5.1%)

 พะเยา  

12 (3.8%)

 แม่ฮ่องสอน  

9 (2.9%)

 พิษณุโลก  

6 (1.9%)

 ลำพูน  

4 (1.3%)

 พิจิตร  

3

 กำแพงเพชร  

3

 น่าน  

2

 นครสวรรค์  

2

 แพร่  

1

 อุตรดิตถ์  

1