National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนข้อเสนอโครงการที่ลงทะเบียนทั้งหมดแยกตามประเภท

 

แยกตามระดับการแข่งขัน

4

 1 ระดับนิสิต นักศึกษา  

173

(64.1%)

 2 ระดับนักเรียน  

47

(17.4%)

 3 หัวข้อพิเศษ  

39

(14.4%)

 4 ระดับครู อาจารย์  

11

(4.1%)

 

แยกตามหมวดโครงการ
(จน.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด : จน.ที่อัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว)

270

 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

43 (15.9%)

 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

40 (14.8%)

 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

17 (6.3%)

 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64 (23.7%)

 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

9 (3.3%)

 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

8 (3.0%)

 22 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้

27 (10.0%)

 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

12 (4.4%)

 31 แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

7 (2.6%)

 32 Mobile Application

30 (11.1%)

 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

2 (0.7%)

 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)

11 (4.1%)

 

แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

3

 มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน  

210

(77.8%)

 โรงเรียน  

57

(21.1%)

 อาชีวศึกษา  

3

(1.1%)

   

แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

58

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

48 (17.8%)

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

34 (12.6%)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

29 (10.7%)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร  

26 (9.6%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)  

16 (5.9%)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

16 (5.9%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  

14 (5.2%)

 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  

9 (3.3%)

 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม  

8 (3.0%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  

7 (2.6%)

 โรงเรียนชุมแพศึกษา  

5 (1.9%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

5 (1.9%)

 โรงเรียนสูงเนิน  

4 (1.5%)

 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  

4 (1.5%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

4 (1.5%)

 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  

3 (1.1%)

 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  

3 (1.1%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

3 (1.1%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

3 (1.1%)

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3 (1.1%)

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย  

2

 โรงเรียนภัทรบพิตร  

2

 โรงเรียนบ้านโคกสูง  

2

 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น  

2

 โรงเรียนเลยพิทยาคม  

1

 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  

1

 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  

1

 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  

1

 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  

1

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  

1

 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  

1

 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  

1

 โรงเรียนบ้านนาเก็น  

1

 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ  

1

 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  

1

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย  

1

 โรงเรียนขุขันธ์  

1

 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

1

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น  

1

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา  

1

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  

1

 มหาวิทยาลัยอีสาน  

1

   

แยกตามจังหวัด

12

 ขอนแก่น  

81 (30.0%)

 อุบลราชธานี  

43 (15.9%)

 มหาสารคาม  

32 (11.9%)

 สกลนคร  

28 (10.4%)

 นครราชสีมา  

28 (10.4%)

 อุดรธานี  

24 (8.9%)

 หนองคาย  

16 (5.9%)

 ศรีสะเกษ  

7 (2.6%)

 เลย  

5 (1.9%)

 บุรีรัมย์  

3 (1.1%)

 ร้อยเอ็ด  

2

 นครพนม  

1