National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

แยกตามระดับการแข่งขัน

4

 1 ระดับนิสิต นักศึกษา  

105

(35.4%)

 2 ระดับนักเรียน  

158

(53.2%)

 3 หัวข้อพิเศษ  

28

(9.4%)

 4 ระดับครู อาจารย์  

6

(2.0%)

 

แยกตามหมวดโครงการ
(จน.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด : จน.ที่อัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว)

297 

 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

18 (6.1%)

 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

31 (10.4%)

 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

7 (2.4%)

 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46(15.5%)

 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

3 (1.0%)

 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

45 (15.2%)

 22 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้

105(35.4%)

 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

8 (2.7%)

 31 แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

(0.0%)

 32 Mobile Application

27 (9.1%)

 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

1 (0.3%)

 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)

6 (2.0%)

 

แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

3

 โรงเรียน  

139

(46.8%)

 มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน  

117

(39.4%)

 อาชีวศึกษา  

41

(13.8%)

   

แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

33

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี  

56 (18.9%)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

55 (18.5%)

 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  

38 (12.8%)

 โรงเรียนระยองวิทยาคม  

29 (9.8%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี  

28 (9.4%)

 มหาวิทยาลัยบูรพา  

17 (5.7%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  

14 (4.7%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  

13 (4.4%)

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  

13 (4.4%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

9 (3.0%)

 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  

6 (2.0%)

 โรงเรียนมงคลวิทยา  

4 (1.3%)

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  

4 (1.3%)

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

3 (1.0%)

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

3 (1.0%)

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

2

 โรงเรียนองครักษ์  

1

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  

1

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

1

   

แยกตามจังหวัด

8

 ชลบุรี  

156 (52.5%)

 จันทบุรี  

66 (22.2%)

 ระยอง  

33 (11.1%)

 สระแก้ว  

14 (4.7%)

 ปราจีนบุรี  

14 (4.7%)

 ฉะเชิงเทรา  

9 (3.0%)

 สมุทรปราการ  

4 (1.3%)

 นครนายก  

1