National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

จำนวนข้อเสนอโครงการที่ลงทะเบียนทั้งหมดแยกตามประเภท

 

แยกตามระดับการแข่งขัน

4

 1 ระดับนิสิต นักศึกษา  

225

(32.8%)

 2 ระดับนักเรียน  

386

(56.2%)

 3 หัวข้อพิเศษ  

68

(9.9%)

 4 ระดับครู อาจารย์  

8

(1.2%)

 

แยกตามหมวดโครงการ
(จน.ข้อเสนอโครงการทั้งหมด : จน.ที่อัพโหลดข้อเสนอโครงการแล้ว)

687

 11 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

42 (6.1%)

 12 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

88 (12.8%)

 13 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ

22 (3.2%)

 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65 (9.5%)

 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

9 (1.3%)

 21 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

103 (15.0%)

 22 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้

259 (37.7%)

 23 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

23 (3.3%)

 31 แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

3 (0.4%)

 32 Mobile Application

61 (8.9%)

 33 BEST 2013 : การแข่งขันสุดยอดการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย (Thai Character Recognition Contest)

4 (0.6%)

 41 สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออน์ไลน์ (Content for Learning Management System)

8 (1.2%)

 

แยกตามประเภทของสถาบันการศึกษา

3

 อาชีวศึกษา  

398

(57.9%)

 มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน  

232

(33.8%)

 โรงเรียน  

57

(8.3%)

   

แยกตามโรงเรียน/สถาบันการศึกษา

80

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  

118 (17.2%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  

102 (14.8%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  

95 (13.8%)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

31 (4.5%)

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

29 (4.2%)

 โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี  

27 (3.9%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  

26 (3.8%)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

25 (3.6%)

 โรงเรียนสตรีอ่างทอง  

23 (3.3%)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

20 (2.9%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

17 (2.5%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ  

15 (2.2%)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)  

15 (2.2%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

13 (1.9%)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

12 (1.7%)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

12 (1.7%)

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

11 (1.6%)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ  

9 (1.3%)

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

6

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)  

6

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

6

 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

5

 โรงเรียนปทุมวิไล  

5

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

5

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์  

4

 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  

4

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ  

4

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

4

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  

3

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

3

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

3

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

3

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  

3

 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  

2

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  

2

 มหาวิทยาลัยรังสิต  

2

 Asian Institute of Technology  

2

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

1

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(กทม.)  

1

 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา  

1

 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  

1

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  

1

 โรงเรียนธัญรัตน์  

1

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

1

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ  

1

 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา  

1

 วิทยาลัยเซาธ์อีสธ์บางกอก  

1

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

1

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

1

 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

1

 มหาวิทยาลัยชินวัตร  

1

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทย  

1

   

แยกตามจังหวัด

5

 กรุงเทพมหานคร  

579 (84.3%)

 ปทุมธานี  

52 (7.6%)

 พระนครศรีอยุธยา  

27 (3.9%)

 อ่างทอง  

23 (3.3%)

 นนทบุรี  

6