National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2013 National Software Contest 2015

รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ

โครงการ"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย"

ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ

วันที่ 25 มีนาคม 2557

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแทนพระองค์ในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาจากผลงาน"โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย"ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีดร.กว้าน สีตะธนี รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย และคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอทีร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติได้คัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการที่ทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาประกาศยกย่องให้เป็นผลงานดีเด่นของชาติ ผลงานของผู้ได้รับรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่างต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้จะได้รับเกียรติอันสูงสุดโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๖ มีบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๑ ราย ซึ่งบุคคลผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนโครงการดีเด่นของชาติจะเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติทองคำในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐น. ผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของชาติทั้ง ๑๑ ราย จะเข้ารับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรีในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเริ่มโครงการเมื่อปี๒๕๓๗ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เล็งเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นการช่วยสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นเวทีการประกวดซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องมานานถึง ๒๐ ปี

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

The National Software Contest: NSC

เว็บไซต์(Website) http://www.nectec.or.th/nsc/ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันและนับวันยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นในทุกขณะการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้นจำต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศจากความจำเป็นดังกล่าวศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศอันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและนักศึกษาโดยเน้นโครงการที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยข้อเสนอและผลงานโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเยาวชนจะได้รับการพัฒนาทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการโครงการต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อสรรหาผลงานดีเด่นในระดับชาติและเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC)” ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นับแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้นรวม๗,๗๗๗โครงการทั้งนี้จากจำนวนข้อเสนอโครงการที่นักเรียนนิสิต และนักศึกษาส่งเข้ามาร่วมในโครงการรวม ๑๕,๕๐๖ ข้อเสนอโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า ๑๕๐ สถาบัน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิ่งขึ้นและเพื่อกระจายโอกาสไปยังเยาวชนในส่วนภูมิภาคศูนย์ฯ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ประสานงานของโครงการระดับภูมิภาคขึ้นตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๔เพื่อช่วยดำเนินการและประสานงานในโครงการได้แก่ การประชาสัมพันธ์การมอบทุน การพิจารณาโครงการรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิคการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๖ ภูมิภาค ได้แก่

ภาคเหนือ:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ภาคใต้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ภาคตะวันออก:มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ภาคตะวันตก:มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
ภาคกลาง:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

การดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาศูนย์ฯ พบว่าจำนวนโครงการที่ส่งเข้าประกวดมากขึ้นทุกๆปี และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นข้อเสนอโครงการมีความหลากหลายจึงมีความจำเป็นในการสรรหาผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาร่วม เป็นคณะกรรมการให้พอเพียงเพื่อให้โครงการดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการกำหนดหัวข้อในการสนับสนุนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้และ/หรือเผยแพร่ตามเป้าหมายของโครงการนอกจากนี้ยังคำนึงถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสความนิยมเพื่อทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นยิ่งขึ้นตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมากล่าวได้ว่าแนวทางการสนับสนุนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการมาแล้วนั้นประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งดังจะเห็นได้จากปริมาณข้อเสนอโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับทุน เพิ่มขึ้นทุกๆปีคุณภาพโครงการที่ผ่านการพิจารณามีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ศูนย์ฯมุ่งเน้นและกระตุ้นให้เกิดการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบหน่วยงานภายนอกทั้งทางภาครัฐและเอกชนได้ให้ความ สนใจและยินดีเข้าร่วมในสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องโครงการนี้นับว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานเยาวชนให้ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชนเป็นการริเริ่มและกระตุ้นให้นักเรียนนิสิต นักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนที่เป็นฐานกำลังในการพัฒนาของประเทศสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการสร้างเวทีสำหรับ ผู้ที่สนใจในงานการพัฒนาซอฟต์แวร์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างนักวิจัยและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

นอกจากนั้นในปีพ.ศ.๒๕๔๖ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติและสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยส่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน AsiaPacific ICT Alliance Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียนและนิสิต นักศึกษา ซึ่งงาน APICTA นี้เป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาคเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดจากผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษาและนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยเยาวชนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติดังกล่าวตลอดจนเวทีการแข่งขันอื่นๆและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปีถือได้ว่าโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยได้เฟ้นหา บ่มเพาะและสร้างสรรค์โอกาสให้กับเยาวชนไทยในการพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเกือบ ๒ ทศวรรษ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รก.รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จากผลงาน"โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย"ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบ พร้อมคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติได้คัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการ ที่ทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประกาศยกย่องให้เป็นผลงานดีเด่นของชาติ ผลงานของผู้ได้รับรางวัลนี้จะเป็นแบบอย่างต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้จะได้รับเกียรติอันสูงสุดโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯเพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี

ในปี ๒๕๕๖ มีบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑๑ ราย ซึ่งบุคคลผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนโครงการดีเด่นของชาติจะเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติทองคำในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาและในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐น. ผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของชาติทั้ง ๑๑ ราย จะเข้ารับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร