National Software Contest,Thailand

Search


Bookmark and Share

หน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประสานงานภูมิภาค

ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออก
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคกลาง
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน NSC ภาคตะวันตก
NSC2013 National Software Contest 2015

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
-เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน (ไม่เกินระดับปริญญาโท)
-มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
-มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
-เฉพาะประเภท BEST 2016 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
-ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอเพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภท โครงการหนึ่งมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
-ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน ผู้เสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ
-ทุกโครงการต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนธันวาคม)
-ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของผู้พัฒนา ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
-ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ผู้พัฒนาจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
-หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
-ผลงานที่ผ่านการตรวจรับจะได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศและรับเงินรางวัลแต่ละประเภท โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตัดสิน
-ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเอง
-การรับเงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวด และเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่ สังกัด
-การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น