1.กรอกข้อมูลผู้สมัคร (ลงทะเบียน)    2.ส่งอีเมล์รหัสยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน    3.ยืนยันการลงทะเบียน    4.รับรหัสโครงการและรหัสผ่าน (การลงทะเบียนออนไลน์เสร็จสิ้น)   


 

 กรุณาเลือกจังหวัดที่ สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของคุณตั้งอยู่ (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

กรุณาเลือกศูนย์ *  กรุณาเลือกจังหวัด * 

 หัวข้อการแข่งขันและชื่อโครงการ (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

ระดับการแข่งขัน *

หมวดโครงการที่สมัคร *

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) *


ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) *


ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร

อีเมล์โครงการ *


เป็นอีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อเรื่องรับทุน และ ใช้ในการจัดส่งรหัสผ่าน

สนใจจะพัฒนางานต่อยอดสู่ผู้ใช้งานจริงหลังเสร็จสิ้น NSC หรือไม่ *

ต่อยอด  ไม่ต่อยอด  


 ทีมพัฒนา 1. หัวหน้าโครงการ (ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 1) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  


หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

 

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 ทีมพัฒนา 2. ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 2 (ถ้ามี) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่เรียนหรือทำงาน (กรุณาระบุให้ละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อ) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 ทีมพัฒนา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่ 3 (ถ้ามี) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

 *


* สามารถพิมพ์ตามรูปแบบ yyyy-mm-dd ได้

 * 


* ควรกรอกช่องนี้ก่อนการเลือกสถาบันการศึกษา

หมายเลข 1 หลัก

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่เรียนหรือทำงาน (กรุณาระบุให้ละเอียดเพื่อสะดวกในการติดต่อ) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

 *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา *


ต้องเลือกจังหวัดก่อนเลือกสถาบัน

อื่น ๆ (ระบุ) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

อาคาร/หมู่บ้าน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *


 อาจารย์ที่ปรึกษา (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

คำนำหน้าชื่อ *  


ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *  


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *  

หมายเลขบัตร 
ประจำตัวประชาชน
 *
 


หมายเลข 13 หลักโดยไม่มีขีด (-)

Passport No.  


* For Foreigner only

ตำแหน่งทางวิชาการ *

 

ระดับการศึกษาสูงสุด *

 

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่ทำงานหรือสังกัด (ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่เคยศึกษา) หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

สาขาวิชา/วิชาเอก *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

ภาควิชา *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

คณะ *

 
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีให้พิมพ์ " - "

สถาบันการศึกษา (ที่ทำงาน) *

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์สถาบันหรือที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

โทรศัพท์เคลื่อนที่ *

อีเมล์ *


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวัง

หัวหน้าสถาบัน (อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด/ฯลฯ) (* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)


คำนำหน้าชื่อ *

 

ชื่อ *


ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

นามสกุล *

 
ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เพศ *

 

ตำแหน่งทางวิชาการ *

ตำแหน่งบริหาร *

 

ที่อยู่สถาบันการศึกษาที่ทำงานหรือสังกัด หากเป็นสถานที่เดียวกันกับหัวหน้าโครงการ คลิกที่รูป >> Copying data from the leader

สถาบันการศึกษา *

 

อื่น ๆ (ระบุ) *

 

วิทยาเขต (ถ้ามี)

อาคาร/สำนักงาน 

 

เลขที่ *

ถนน 

ซอย 

 

หมู่ที่ 

จังหวัด *

อำเภอ/เขต *

 

ตำบล/แขวง *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์ที่ทำงาน
(พร้อมเบอร์ต่อ)
 *

 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

อีเมล์


เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์อีเมล์อย่างระมัดระวังโครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มของนักพัฒนาโครงการและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นผู้ใด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้คำแนะนำและสนับสนุนให้นักพัฒนาในความดูแลของข้าพเจ้าดำเนินการศึกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อที่เสนอและจะทำหน้าที่ประเมินผลงานดังกล่าวให้กับโครงการฯ ด้วย

ยอมรับเงื่อนไข
Real Time Web Analytics