System Title

Sponsorsกำหนดการรับสมัคร
ส่งข้อเสนอโครงการ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
(วันสุดท้ายระบบปิดภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ตรวจผลงานรอบข้อเสนอโครงการ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประกาศผลข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณา
๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
กำหนดส่งมอบผลงานรอบ
นำเสนอผลงาน
๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๗
(วันสุดท้ายระบบปิดภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ตรวจผลงานรอบนำเสนอผลงาน๑๗ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗
ประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน
และรายชื่อโครงการที่ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อีเมล์ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ northernNSC@gmail.com
facebook: NSC Thailand Northern Region – CMU
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ nsc.isan.kkusp@gmail.com, cooffice@kkusp.com
facebook: Nsc E-Saan
ภาคใต้wimon@coe.psu.ac.th
facebook: NSC Thailand Southern Region (PSU)
ภาคตะวันตก oatcomster@gmail.com
facebook: NSC Thailand Western Region (CPSU)
ภาคตะวันออกkrisana@it.buu.ac.th
facebook: NSC Thailand Eastern Region: BUU
ภาคกลางsiitnsc@gmail.com
facebook: Nsc Siit Central Coordinator


กลุ่มประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ข่าวสาร National Software Contest - NSC Thailand


คู่มือการลงทะเบียน

- คู่มือการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสและการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ
- ขั้นตอนการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสาร

รหัสโครงการ/
ชื่อบัญชีผู้ใช้

 

รหัสผ่าน

 

หรือ ลืมรหัสผ่าน ?

ตรวจรายการอัพโหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (รอบรองชนะเลิศ)

สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน


Real Time Web Analytics

create counter

ดูสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553