System Title

Sponsorsกำหนดการรับสมัคร
ส่งข้อเสนอโครงการ๑ สิงหาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณา
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กำหนดส่งมอบผลงาน ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศผลโครงการที่
ผ่านการพิจารณาและ
โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


อีเมล์ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ northernNSC@gmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ nsc.isan.kkusp@gmail.com
ภาคใต้wimon@coe.psu.ac.th
ภาคตะวันตก oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
ภาคตะวันออกkrisana@it.buu.ac.th
ภาคกลาง siitnsc@gmail.com


คู่มือการลงทะเบียน

- ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรับรหัสโครงการ (ศูนย์เนคเทค)
- ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรับรหัส Copy Catch

รหัสโครงการ/
ชื่อบัญชีผู้ใช้

 

รหัสผ่าน

 

หรือ ลืมรหัสผ่าน ?

ดูรายชื่อโครงการที่ลงทะเบียนแล้วและตรวจรายการอัพโหลด

ตรวจรายการอัพโหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน


Real Time Web Analytics

create counter

ดูสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553