System Title

Sponsorsกำหนดการรับสมัคร
ส่งข้อเสนอโครงการ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศผลข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดส่งมอบผลงาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประกาศผลโครงการที่
ผ่านการพิจารณาและ
โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ สัปดาห์ที่ ๒-๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑


อีเมล์ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ northernNSC@gmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ nsc@esswpark.org
ภาคใต้ watcharin@coe.psu.ac.th
ภาคตะวันตก oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
ภาคตะวันออกkrisana@it.buu.ac.th
ภาคกลาง siitnsc@gmail.com


คู่มือการลงทะเบียน

- ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรับรหัสโครงการ (ศูนย์ประสานงานภาคกลาง)
- ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรับรหัสโครงการ (ศูนย์เนคเทค)

รหัสโครงการ/
ชื่อบัญชีผู้ใช้

 

รหัสผ่าน

 

หรือ ลืมรหัสผ่าน ?

ดูรายชื่อโครงการที่ลงทะเบียนแล้วและตรวจรายการอัพโหลด

สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน


Real Time Web Analytics

create counter

ดูสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553