System Title

Sponsorsกำหนดการรับสมัคร
ส่งข้อเสนอโครงการ๑๕ กรกฏาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
(ภายในเวลา ๑๗.๓๐ น.)
ประกาศผลข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านการพิจารณา
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
ทำสัญญาและพิธีมอบทุน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒
กำหนดส่งมอบผลงาน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
(ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ประกาศผลโครงการที่
ผ่านการพิจารณาและ
โครงการที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๓


อีเมล์ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ northernNSC@gmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ nsc.isan.kkusp@gmail.com
ภาคใต้wimon@coe.psu.ac.th
ภาคตะวันตก oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com
ภาคตะวันออกkrisana@it.buu.ac.th
ภาคกลาง siitnsc@gmail.com


กลุ่มประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ข่าวสาร National Software Contest - NSC Thailand


คู่มือการลงทะเบียน

- คู่มือการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
- ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสและการอัพโหลดข้อเสนอโครงการ
- ขั้นตอนการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลอกเลียนแบบเอกสาร

รหัสโครงการ/
ชื่อบัญชีผู้ใช้

 

รหัสผ่าน

 

หรือ ลืมรหัสผ่าน ?

ตรวจรายการอัพโหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (รอบชิงชนะเลิศ)

สถิติของโครงการที่ลงทะเบียน


Real Time Web Analytics

create counter

ดูสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553